B.S. Index van de afkondigingen van 26 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2014 pub. 29/02/2016 numac 2016000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duits type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014011351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales type wet prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/12/2015 numac 2015000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 j type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 26/03/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Duitse vertaling type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen. - Duitse vertaling type wet prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden geneesheren voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid en tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de dienst Uitzonderlijk Vervoer en tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, teneinde niet meer over te gaan tot de registratie van het **** type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd voor het dekken van uitgaven van het project 1733 type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2012 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter Bescherming van Mariene Levende Rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014024307 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het Permanent Secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014000631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de geldelijke anciënniteit. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het ****, teneinde niet meer over te gaan tot de registratie van het **** type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 15/12/2020 numac 2020044144 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 tot oprichting van een Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en alsook van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 04/03/2016 numac 2016014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvulle type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014000289 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezone type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014003141 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014009172 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 tot oprichting van een Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en alsook van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van wijzen type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014009086 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014003145 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter uitvoering van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 07/02/2020 numac 2020040208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014007162 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de categorie en de opdrachten van het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003170 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 09/10/2020 numac 2020043233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualis type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 juni 2003 tot uitvoering van artikel 23 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting v type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 40.452 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014566 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 68 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Court-Saint-Etienne, ter hoogte van de kilometerpaal 37.110 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 37.930 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 43.383 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 88 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Sombreffe, ter hoogte van de kilometerpaal 50.204 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 46.430 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014564 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 39.830 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014567 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 61 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Court-Saint-Etienne, ter hoogte van de kilometerpaal 35.348 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014568 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 56 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Court-Saint-Etienne, ter hoogte van de kilometerpaal 32.454 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014569 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 51 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Court-Saint-Etienne, ter hoogte van de kilometerpaal 32.068 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014570 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Ottignies, ter hoogte van de kilometerpaal 30.495 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014571 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Ottignies, ter hoogte van de kilometerpaal 29.712 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014572 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Ottignies, ter hoogte van de kilometerpaal 28.997 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Villers-la-Ville, ter hoogte van de kilometerpaal 45.042 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 30/10/2020 numac 2020043370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en ins type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014558 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 94 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 52.527 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 53.935 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 54.985 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014520 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Boutersem ter hoogte van de kilometerpaal 41.860 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014519 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 8.330 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014517 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 10.608 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014518 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 9.963 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014516 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 11.303 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011269 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013 houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, pro type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011268 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2013 houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratief type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014024132 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie assistentie en ins type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014035440 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van gewestelijke toezichthouders met toepassing van artikel 12, 13°, 14° en 15°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 19 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014521 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 48 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Tienen ter hoogte van de kilometerpaal 50.272 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014524 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 53 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Landen ter hoogte van de kilometerpaal 57.340 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014522 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Tienen ter hoogte van de kilometerpaal 51.034 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014552 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 62.822 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 102 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 58.995 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014555 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 101 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 57.250 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014528 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 3.880 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014527 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 4.456 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014526 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Oud-Heverlee ter hoogte van de kilometerpaal 7.633 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014525 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - St. Joris-Weert, gelegen te Leuven ter hoogte van de kilometerpaal 3.185 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014014523 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 50 op de spoorlijn nr. 36, baanvak Leuven - Landen, gelegen te Landen ter hoogte van de kilometerpaal 53.668 type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014014553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 103 op de spoorlijn nr. 140, baanvak Ottignies - Charleroi West, gelegen te Charleroi, ter hoogte van de kilometerpaal 60.698

document

type document prom. 26/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Burgerlijke Eretekens type document prom. 26/03/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 26/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de geldende anciënniteit. - Erratum type erratum prom. 26/03/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014203524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart. - Erratum
^