B.S. Index van de afkondigingen van 19 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betr type wet prom. 19/04/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de handel in zeehondenproducten. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015000027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van eco type wet prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 19/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betr type wet prom. 19/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003218 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014015125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat de oprichting van het GEN-oriëntatiecomité betreft type wet prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de finan type wet prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek type wet prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de handel in zeehondenproducten type wet prom. 19/04/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 09/06/2016 numac 2016000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 19/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014202713 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 13/09/2017 numac 2017030874 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 10/01/2017 numac 2016000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van eco type wet prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend co type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 68, § 3, van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, E, en 25, §§ 1, 2 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekerin type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 26/09/2017 numac 2017040399 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op het netwerk `beroertezorg' type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014018190 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van een specifieke dotatie aan de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Haacht, om aan de stopplaats van Wespelaar-Tildonk fietsenstallingen aan te l type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de veiligheidsvoorwaarden voor de professionele hengelvisserij op zee in een beperkt vaargebied type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 71, 1°, van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018160 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014018161 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen VIII.XII.1 en VIII.XII.2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/07/2019 numac 2019013286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van het wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014339 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.000.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk `beroertezorg' type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014014911 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 300.000,- EUR in het kader van het wijkcontract Coteaux-Josaphat te Schaarbeek en dit in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en he type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 25/05/2016 numac 2016000322 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de geldigheidsduur van paspoorten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 25/05/2016 numac 2016000321 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/03/2016 numac 2016014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/09/2015 numac 2015015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de uitreiking van identiteitsdocumenten aan kinderen jonger dan 12 jaar type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/02/2016 numac 2016000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning bij de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/02/2016 numac 2016000052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder consulaire nationaliteitsattesten kunnen afgegeven worden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 19/11/2014 numac 2014024389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's `beroertezorg' moeten voldoen om erkend te worden. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014014609 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 312.500 EUR aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 9.800 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 9.800 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014029477 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Koninklijk besluit tot benoeming van de titelvoerende leden aan de "Académie royale de Médecine de Belgique" type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 19/01/2017 numac 2017010063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de uitreiking van identiteitsdocumenten aan kinderen jonger dan 12 jaar. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014014610 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 275.000 EUR aan de Stad Brussel in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 24/08/2016 numac 2016014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/02/2016 numac 2016000051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de consulaire bevolkingsregisters type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten over type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeit en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de handelsluchtvaart type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels en voorwaarden in verband met de trimestriële aangifte van de hoeveelheden fossiele en biobrandstoffen die in verbruik worden gesteld, opgelegd door de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes du type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014202933 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farma type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014202934 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de b type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014202274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die lasscharnieren vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaron type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014202491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel onderhoud gelegen in Ham-sur-Heure en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk we type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de humanitaire hulp type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van drie effectieve leden en van drie plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014202514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen VIII.XII.1 en VIII.XII.2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014018157 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aanduiding van een instelling, bedoeld in artikel 6, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor bo type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 14 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 15.000 EUR aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding - BAPN, voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014003202 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene koninklijke besluiten betreffende de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014202414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de consulaire bevolkingsregisters type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 2006 betreffende de legalisatie van de buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022215 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, D, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder consulaire nationaliteitsattesten kunnen afgegeven worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de geldigheidsduur van paspoorten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014011315 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV e type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 EUR aan de vzw "Centre d'Epanouissement relationnel par l'Ecoute et le Soutien, afgekort : CERES", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van telkens 30.000 EUR aan de vzw's "Gezinsbond" en "Ligue des Familles", voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de vacaties van de deskundigen die schatting van dieren uitvoeren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de str type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 2, C, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014018177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2014 pub. 25/05/2016 numac 2016000323 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit aangaande de afgifte van paspoorten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit aangaande de afgifte van paspoorten

erratum

type erratum prom. 19/04/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Errata type erratum prom. 19/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014018300 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. - Erratum type erratum prom. 19/04/2014 pub. 24/11/2015 numac 2015000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Erratum type erratum prom. 19/04/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014000897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Erratum type erratum prom. 19/04/2014 pub. 18/03/2016 numac 2016000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Erratum type erratum prom. 19/04/2014 pub. 22/01/2015 numac 2014000885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Erratum type erratum prom. 19/04/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek. - Errata type erratum prom. 19/04/2014 pub. 26/02/2015 numac 2015000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones. - Erratum type erratum prom. 19/04/2014 pub. 30/10/2019 numac 2019015109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones. - Erratum
^