B.S. Index van de afkondigingen van 15 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014007250 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht wat de maximumleeftijd van bepaalde aanvullingsonderofficieren voor deelname aan cursussen type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/09/2015 numac 2015000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels. - Wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 15/05/2014 pub. 04/09/2015 numac 2015000447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/05/2014 pub. 29/07/2015 numac 2015000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de mobiliteit Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/05/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/05/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/05/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014015209 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, gedaan te Ulaanbaatar op 30 april 2013 (2) type wet prom. 15/05/2014 pub. 03/11/2017 numac 2017013717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepali type wet prom. 15/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014007249 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand" type wet prom. 15/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft type wet prom. 15/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014009414 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt type wet prom. 15/05/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014007208 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014022417 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu type wet prom. 15/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financierin type wet prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende bepalingen betreffende de mobiliteit type wet prom. 15/05/2014 pub. 15/10/2015 numac 2015000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/05/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014000942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. - type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009281 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014021066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defens type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009282 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepali type wet prom. 15/05/2014 pub. 11/10/2017 numac 2017031247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep. - Duitse vertaling type wet prom. 15/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014011341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffe type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep type wet prom. 15/05/2014 pub. 13/11/2015 numac 2015000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 15/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014007207 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de toelage toegekend aan sommige militairen belast met informaticataken type wet prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014014287 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/01/2016 numac 2016000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defens type wet prom. 15/05/2014 pub. 18/02/2016 numac 2016000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financierin type wet prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2017 numac 2017040424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen in het kader van de invoering van de deelstand "in militaire bijstand". - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/05/2014 pub. 11/10/2017 numac 2017031248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van boek XVII van het Wetboek van economisch recht wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014011446 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014012106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2001 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de orthopedische zolen, van de orthopedische schoenen en van sommige andere verstrekkin type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014009294 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende het statuut van de Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014203602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "Kinderbijslagfonds van Picardisch Wallonië, vereniging zonder winstoogmerk" type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 130, § 2 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014035494 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het centrum voor tweede lezing binnen het Referentiecentrum voor opsporing van kanker in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029573 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de "Haute Ecole provinciale du Hainaut-Condorcet" en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend wor type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014014539 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 39, baanvak Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 1.996 type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011392 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de diploma's of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014031529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer en ter wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 april 2011 betreffende de bedrijfsvervoerplannen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014027226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepv type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van de Waalse Ambtenarencode wat betreft de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het Waalse Wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de centra voor levens- en gezinsvragen en federaties van centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014205026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toegankelijke woning, de aanpasbare woning en de aangepaste woning type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203714 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toelating van de installatie van een waterleiding in het domaniale natuurreservaat "Lesse et Lomme" te Tellin type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014027224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014203652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de NV "FIWAPAC" type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014027209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" te Wezet type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014027208 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Les Prés de Latour" te Virton type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014203653 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de NV "SOFRIWAL" type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014203629 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014203630 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203715 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de leden van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203713 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 11, 13 en 15 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203712 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de onderhandse verkoop en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 27 juli 2009 betreffende het Boswetboek type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014027206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Commanster" te Vielsalm en Gouvy type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203710 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en van leden van het Belgisch Comité van de grote stuwdammen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014203639 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 3 en 4, 8 tot 16 en 18 van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming en erkenning van de leden van de gewestelijke Kamer van beroep bedoeld in artikel L1218-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014027235 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van het gewestelijk systeem inzake gedifferentieerde kwaliteit voor landbouwproducten en voedingsmiddelen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203717 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen die investeren met type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014203682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van een koolstofbalans in de ondernemingen die aan de sectorovereenkomsten deelnemen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014027207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Plombières" te Plombières type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203898 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van het "Commissariat wallon E-Administration-Simplification", afgekort "EASI-WAL", overgeplaatst worden binnen de gemeenschappelijke dienst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014204282 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027179 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage 29 bij het Waalse Wetboek voor Toerisme betreffende het normenboek inzake markeringen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014027195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiële diensten en dagopvangdiensten voor gehandi type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014204155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode tot hervorming van de loopbaan van de personeelsleden van de niveaus A en B type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014204154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de structurele subsidiëring van de milieuverenigingen en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203369 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Regelgevend Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de verenigingen voor geïntegreerde gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014203506 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de landinrichting van de landeigendommen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014204025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot reglementering van bepaalde niet-verboden activiteiten met chemische producten beoogd de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen vo type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203381 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de organisatie van de territoriale directies van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Waalse dienst voor beroepsopleiding en tewerkstelling) » type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk III, betreffende de aangepaste centra voor opleiding en socioprofessionele ins type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014204300 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot oprichting van diensten inzake tolken gebarentaal type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203462 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010 tot omzetting van de graden van de ambtenaren overgeplaatst van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende overdracht van de personeelsleden van de Directie audit van de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014204679 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm w type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014027220 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode tot hervorming van de loopbaan van de personeelsleden van de niveaus A en B. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203854 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de overdracht van het personeel van de Directie audit van de "Société wallonne du Logement" naar de Waalse Overheidsdienst, DGO 4 in uitvoering van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203855 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204434 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van de bepalingen van het **** **** Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203896 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Waalse ambtenarenapparaat wat betreft de statutaire selecties

bijakte

type bijakte prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029641 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanhangsel tot wijziging van het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommi

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 15/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te del type samenwerkingsakkoord prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014205135 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te del

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029680 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator speciale bibliotheek van het "OEuvre nationale des Aveugles" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029681 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Aarlen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029671 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Dison type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator speciale bibliotheek van "La Lumière" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029679 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator speciale bibliotheek van "La Ligue Braille" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029674 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Olne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029675 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek die een encyclopedische collectie beheert van Verviers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029676 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Vielsalm type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014029673 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Terhulpen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014029716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 23, 25, 26, 28, 30, 33 en 35 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029666 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 100 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogol type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 07/11/2014 numac 2014029672 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van de "réseau local liégeois de lecture publique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029677 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Herve type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029668 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 90.2 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van een lid van de Raad van bestuur van het "Centre Hospitalier Universitaire de Liège" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014029521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de pedagogische dossiers van de onderwijsafdelingen en -eenheden van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 08/10/2014 numac 2014029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het jaar 2014-2015 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie van stages in het gewoon secundair onderwijs en het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 4 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van nadere regels voor de organisatie van stages in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2004 tot vaststelling van het model en de inhoud van het jaarverslag, met toepassing van de decreten van 20 decembe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen om herstructurering van schoolinrichtingen om het opkomen van één inrichting die enkel de eerste graad inricht te bevorderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 37 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 1993 houdende bezoldigingsregeling van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hul type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2006 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor deontologie voor de diensten van de Regering van de Fra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van Beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van een herstructurering bij overheveling in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 23bis, § 1, tweede lid, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029663 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 104.3 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029664 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 106.1 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2014-2015, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029665 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 103.7 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029667 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 97.8 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bijlage 2-1 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktij

erratum

type erratum prom. 15/05/2014 pub. 19/10/2016 numac 2016205211 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. - Erratum type erratum prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2001 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de orthopedische zolen, van de orthopedische schoenen en van sommige andere verstrekkin type erratum prom. 15/05/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014009672 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt. - type erratum prom. 15/05/2014 pub. 13/05/2015 numac 2015000246 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit betreffende de procedures inzake ordemaatregelen, sancties en behandeling van klachten van de begunstigden van de opvang. - Erratum type erratum prom. 15/05/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014009507 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende invoeging van boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepali type erratum prom. 15/05/2014 pub. 29/04/2015 numac 2015202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft. - Errata

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/05/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031553 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/227 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 21 september 2006 betreffende de erkenning van en de subsidies aan dagcentra en verblijfscentra voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 15/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014009360 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken, van artikel 15septies van de wet van 8 april 1965 tot instellin

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de Sint-Laurentiuskerk in Mackenbach als monument en als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204330 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014203911 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Verdelingscommissie van het Fonds voor afbetaling van schulden
^