B.S. Index van de afkondigingen van 12 juni 2014

Snelle toegang:

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014204101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 1000 van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014205133 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014205131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014205079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 april 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling en tot opheffing van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 20 november 1991 ter uitvoering van het decreet van 6 juni 1991 betr type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014204662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204665 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2013 tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van "e-Wallonie-Bruxelles Simplification" , afgekort "eWBS", en van het organiserende steunpunt type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014204652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2013 tot vaststelling van de personeelsformatie van de informatica pool van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens wat betreft het personeel aang type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204485 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de functieproef bedoeld in artikel 114 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014204124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 31/10/2014 numac 2014029651 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de personeelsleden die reeds specifiek aangeworven zijn voor de administratieve vereenvoudiging of de elektronische administratie binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap worden overgedragen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij het beheerscontract van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1978 houdende instelling van een onderzoeksraad in de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 75 van het decreet van 17 juli 2013 houdende diverse wijzigingen betreffende de opleiding van het gezondheidspersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 28/11/2014 numac 2014029657 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie van 123.326 euro aan het Consortium voor de Bekrachtiging van de Competenties te 1180 Brussel voor het begrotingsjaar 2014
^