B.S. Index van de afkondigingen van 13 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/2014 pub. 30/08/2018 numac 2018031131 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 december 2012 (2) type wet prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 type wet prom. 13/06/2014 pub. 22/03/2018 numac 2014015238 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare encephalopaties bij herkauwers type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014203601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die metalen branddeuren vervaardigen en installeren, gelegen in Marche-en-Famenne en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014203607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Jemeppe-sur-Sambre en die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan w type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014009391 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 339.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014009357 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegati type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een tweede schijf van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014014362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014018241 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014018245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014018244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de provinciegouverneurs van de Vlaamse provincies en aan de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014203554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot oprichting van het "Sociaal Fonds voor de bediend type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014003271 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 106 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014011399 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verplichte statistieken van het spoorvervoer uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bep type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014003268 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1 type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 20/09/2019 numac 2019014462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanstelling van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de ombudsdienst voor telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014011415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de ombudsdienst voor de postsector type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van, enerzijds, de specifieke reglementaire, administratieve, technische en organisatorische maatregelen teneinde de naleving van de voorschriften over de bescherming van individuele gegevens of de gegevens over individ type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014203586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014205328 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2005 tot vaststelling van erkenningen in het kader van de verbetering van schapen- en geitenrassen en van de bijlage van het besluit van de Waalse Regerin type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014035920 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014205021 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de ins type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014015150 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014027234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205672 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014002045 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 638. - Uitvoeringsmodaliteiten van artikelen 8bis en 9 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op d

erratum

type erratum prom. 13/06/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014027250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw. - Erratum

lijst

type lijst prom. 13/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van grondstoffen die onderworpen zijn aan de bepalingen van titel 2 van boek V van het Wetboek van economisch recht type lijst prom. 13/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 13/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011409 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 13/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^