B.S. Index van de afkondigingen van 18 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014015262 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republiek Servië type wet prom. 18/06/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te Genève op 18 maart 2004 (2) type wet prom. 18/06/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republiek Servië

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014203893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevo type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014003272 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de dertiende wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014203704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdh type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014014354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 04/05/2015 numac 2015000216 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014203680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen met als activiteit het vervaardigen en installeren van brand-, inbraak- en explosiebestendige metalen deuren en deuren voor penitentiaire omgevingen, gelegen op het grondgebied van Bois-d'Hai type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014018229 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014003263 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 20/04/2016 numac 2016014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2002 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen toe te kennen aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van sommige raden, comi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014014364 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 18/06/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014031610 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Coretec Trading SPRL van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

erratum

type erratum prom. 18/06/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014031612 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende bepaling, wat de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreft, van de graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen. - Erratum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014031499 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de taalkaders van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014031500 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende bepaling, wat de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreft, van de graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

erkenning

type erkenning prom. 18/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204738 bron waalse overheidsdienst 36 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 18/06/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^