B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014007267 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de postbeoordeling van de militairen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014021088 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207815 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011442 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2013 type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014036472 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de fina type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014009422 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vermindering van het bijdragepercentage van de notarissen aan het notarieel fonds

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204826 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot instelling van een bank van gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië, met name het Kadaster van de non-profit tewerkstelling type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204825 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot instelling van een bank van gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië, met name het Kadaster van de non-profit tewerkstelling type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014204717 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014204659 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeensc type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014204553 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de tele-onthaalcentra type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014204440 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en tot invoeging van b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 31/10/2014 numac 2014029658 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verkiezingsprocedures van Directeur-Presidenten en Categoriedirecteurs van de Hogescholen georganiseerd en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 22/10/2014 numac 2014029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs

erratum

type erratum prom. 19/06/2014 pub. 15/12/2015 numac 2015205790 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en tot invoeging van b
^