B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 09/09/2014 numac 2014204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende d type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde pub type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014035992 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen type ministerieel besluit prom. 03/07/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014036505 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 22, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verlaging type ministerieel besluit prom. 03/07/2014 pub. 31/10/2014 numac 2014036500 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 22, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verlaging van de subsid type ministerieel besluit prom. 03/07/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014207824 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001 tot oprichting van een « Centre des Technologies agronomiques » van het onderwijs van de Franse Gemeensch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van Beroep in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2013-2014
^