B.S. Index van de afkondigingen van 21 juli 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014014337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 21/08/2014 numac 2014009448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 tot invoering van een verlof voorafgaand aan het pensioen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Peni type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aangemelde instanties gemachtigd om, als derde partijen, taken uit te voeren die deel uitmaken van de procedure voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van bouwproducten type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014009455 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 05/09/2014 numac 2014012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in het artikel 190, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014014585 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het signaleren van lage emissiezones type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 17/07/2015 numac 2015000373 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot wijziging van het koninklijk be type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 30/03/2016 numac 2016014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het signaleren van lage emissiezones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014014353 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot invoering van de kwalificatiekaart bestuurder type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot wijziging van het koninklijk be type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1, type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsove type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw betreft, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire com type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid en tot o type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014021103 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht van de personeelsleden van het Fonds ter reductie van de globale energiekost aan het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014361 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende havenstaatcontrole type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 30/03/2016 numac 2016014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot invoering van de kwalificatiekaart bestuurder. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/07/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014014737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 21/07/2014 pub. 30/03/2016 numac 2016014092 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 81 betreffende het algemene referentiekader van `Bijzondere Bijstand' in de lokale politie
^