B.S. Index van de afkondigingen van 8 september 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014014628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Andenne, om een tractie-onderstation te Namêche te bouwen en te exploiter type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014002055 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot de type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014007389 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de termijn waarbinnen de overheidsinstanties die onder de federale overheid vallen de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot geografische gegevens die door hen of in hun naam worden bewaa type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 28/10/2014 numac 2014036689 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2015 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nader type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 16/10/2014 numac 2014000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de aangepaste interventieprocedure in uitvoering van artikel 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequa type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 14/06/2016 numac 2016000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de aangepaste interventieprocedure in uitvoering van artikel 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequa type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014014602 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor de aandrijving van auto's type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014014603 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 08/09/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014003338 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Diamonds 7 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^