B.S. Index van de afkondigingen van 13 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014014912 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 10.000.000 EUR in 2014 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federal

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015035088 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot overschrijving van de vastleggingskredieten en vereffeningskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 13/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014022524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014031991 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014032032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schoolj

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2014 pub. 26/11/2014 numac 2014027256 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014207022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeensc

decreet

type decreet prom. 13/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207017 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 en 18 maart 2010, tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type decreet prom. 13/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207016 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type decreet prom. 13/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207019 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en he type decreet prom. 13/11/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207018 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene o

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014002063 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 640 type omzendbrief prom. 13/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 641

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/11/2014 pub. 09/12/2014 numac 2014029764 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor studietoelagen en -leningen

erratum

type erratum prom. 13/11/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014032060 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. - Erratum type erratum prom. 13/11/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207472 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een toezichtscomité en een selectiecomité voor het Europees Sociaal Fonds 2014-2020 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014207294 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/11/2014 pub. 28/01/2015 numac 2015200232 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers
^