B.S. Index van de afkondigingen van 26 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2014 pub. 05/02/2016 numac 2016000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek wat de inwerkingtreding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 26/11/2014 pub. 22/12/2015 numac 2015000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014015271 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgaven begroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014015483 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden en aan de management-, staf- en directiefuncties van de Openbare Instellingen van sociale zeker type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014205931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 17/12/2014 numac 2014207521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 17/08/2017 numac 2017030966 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden en aan de management-, staf- en directiefuncties van de Openbare Instellingen van sociale zeker

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029802 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Onthaalbediende en toerisme » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie v type ministerieel besluit prom. 26/11/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van de VZW 'Relais Enfants-Parents', Bordeauxstraat, 62A, 1060 Brussel, als contactdienst type ministerieel besluit prom. 26/11/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014007485 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2014 - januari 2015 type ministerieel besluit prom. 26/11/2014 pub. 12/12/2014 numac 2014036902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de

document

type document prom. 26/11/2014 pub. 06/01/2015 numac 2014036937 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029798 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigde ambtenaar aan een lid van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014029791 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014029789 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse administratieve en geldelijke statuten van de ambtenaren van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de publiekrechtelijke personen die eronder ressorteren

arrest

type arrest prom. 26/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit betreffende patiëntendosimetrie in nucleaire geneeskunde type arrest prom. 26/11/2014 pub. 15/10/2018 numac 2018014061 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit betreffende patiëntendosimetrie in nucleaire geneeskunde. - Duitse vertaling
^