B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014009668 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk W type wet prom. 18/12/2014 pub. 10/03/2016 numac 2016000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk W

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014011655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015024015 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 november 2014 tot hernieuwing van de mandaten van de leden van de jury bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aangewezen door de Minister type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015200063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende organisatie van de schorsing van de toekenning van de premies die vanaf 1 januari 2015 in het kader van de ecopack worden toegekend type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 09/02/2015 numac 2015200552 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 09/02/2015 numac 2015200551 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03, 04 06, 11, 12, 13 en 21 van de organisatieafdelingen 13, 14, 15, 16, 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2014007520 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een gewone rekenplichtige van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie. - Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 23/12/2014 numac 2014036931 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014002066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014011642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2015

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015031001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de socialprofitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de Econom type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 14/08/2015 numac 2015031480 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 15 december 2011 tot toekenning van een algemene subsidie van 55.516.017,86 euro aan de Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 20/04/2015 numac 2015031234 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité REACH en van het Forum Nationaal REACH in het Brussels Hoofdstedelij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 25/02/2015 numac 2015031110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs der vastleggingen en der vereffeningen bij de VZW Atrium, gewestelijk Agentschap voor de Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2014 pub. 04/03/2015 numac 2015031121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 579 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsb

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 08/01/2015 numac 2014207762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de coördinatie van de werven overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het decreet van 30 april 2009 type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207776 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Verkavelingscomité « REVES » type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015027001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het "Parc naturel de Gaume" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 08/01/2015 numac 2014207761 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de onafhankelijke overheid voor de controle en de opvolging inzake luchthavengeluidshinder type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van de artikelen 55bis, § 4, van het Wetboek van successierechten en 131quinquies, § 4, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027272 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016 vastgelegd worden type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027275 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht van provinciale personeelsleden belast met het wegenbeheer naar de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027273 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014207758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014207759 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" en bij het psychiatrische ziekenhuis "Les Marronniers" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014207757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor het centrum voor de validering van de vaardigheden van FOREm Vormingscentrum van Waals Brabant - voor het beroep "wegenwerker" type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 08/01/2015 numac 2014207760 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2014 tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 18/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029814 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en jeugdbescherming

erratum

type erratum prom. 18/12/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015029147 bron ministerie van de franse gemeenschap **** houdende diverse maatregelen betreffende de **** opgenomen in de algemene **** van de **** ****, de dotaties en subsidies toegekend aan sommige instellingen met een ****, het ****

arrest

type arrest prom. 18/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004066 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie van de Patrimoniumdiensten is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004065 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Opmetingen en Waarderingen is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. 18/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014004064 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten type arrest prom. 18/12/2014 pub. 24/12/2014 numac 2014004067 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling is belast type arrest prom. 18/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015031007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering van Mijnheer Alain Martens tot graad van Directeur type arrest prom. 18/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015200287 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 januari 2011 houdende aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 16 februari 2009 betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebu type arrest prom. 18/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015031009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bevordering van Mijnheer Pierre Jehaes tot graad van Directeur

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2014 pub. 22/04/2015 numac 2015031184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 02/02/2016 numac 2016031097 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/118 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de organisatie van opdrachten in het buitenland type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 15/06/2015 numac 2015031270 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/143 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse G type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015031346 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/144 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het college van de Franse G type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015031347 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/145 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2012 waardoor bepaalde verloven zoals voorzien door het besluit van het College van de Frans type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 19/01/2018 numac 2018010110 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1909 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015031048 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1764 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie aan de personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie ingeschreven in het bevolkingsregister type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 06/03/2015 numac 2015031134 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2014/1910 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de inwerkingtreding van het decreet tot wijziging van het decreet van 17 maart 1994 van de Franse Gemeenschapscommissie houdende oprichting van het Franstalig Brussels

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015200288 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 4 juni 2007 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden, de seniorenresidenties en de psychiatrische verzorgingstehuizen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200557 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de toegankelijkheid van gesubsidieerde infrastructuren

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2014 pub. 24/03/2015 numac 2015029106 bron ministerie van de franse gemeenschap **** houdende diverse maatregelen betreffende de **** opgenomen in de algemene **** van de **** ****, de dotaties en subsidies toegekend aan sommige instellingen met een ****, het **** type programmadecreet prom. 18/12/2014 pub. 05/02/2015 numac 2015029014 bron ministerie van de franse gemeenschap **** houdende diverse maatregelen betreffende de **** opgenomen in de algemene **** van de **** ****, de dotaties en subsidies toegekend aan sommige instellingen met een ****, het ****
^