B.S. Index van de afkondigingen van 15 januari 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 15/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015009035 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 15/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015009036 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2015003038 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 15/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2015003037 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 15/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2008 betreffende een maandelijkse enquête naar de industriële productie type koninklijk besluit prom. 15/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015011038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 15/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015011061 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 15/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2015003036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Regering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015011024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2015 type ministerieel besluit prom. 15/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan "Circuit de Spa - Francorchamps" van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 15/01/2015 pub. 21/01/2015 numac 2015022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/01/2015 pub. 22/01/2015 numac 2015021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015031046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 2013 tot benoeming van de leden en de Voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektri type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015031041 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde aktes in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015200253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling van de Instanties regio's ingesteld bij het samenwerkingsakkoord betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend onderwijs Vorming Arbeidsmarkt, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Frans type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 14/06/2018 numac 2018012565 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Aat-Lessen-Edingen en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Lessen, van een ontginningsgebied voor de uitbating van type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200239 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de « Société wallonne du Logement » type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 12 september 2015 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Gaule" van Pry-Walcourt in het kader van haar dag "Pêch type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015200240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015200252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlenin type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2015 pub. 26/01/2015 numac 2015200251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het type-huishoudelijk reglement van de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de u

document

type document prom. 15/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2015035132 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015031047 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1891 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toekenning van het mandaat van bestuursdirecteur, , voor het directiebestuur van budgetaire en vermogensrechtelijke zaken van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/01/2015 pub. 24/04/2020 numac 2020030732 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/4 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanneming van een model van huishoudelijk reglement voor de regio-instanties ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals
^