B.S. Index van de afkondigingen van 16 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de keuringsinstelling AIB-Vinçotte Belgium VZW, voor de controle van productie-installaties van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type ministerieel besluit prom. 16/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2015035098 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de advies- en overlegprocedure voor de erkenning van kunstinstellingen ter uitvoering van artikel 49 en 50 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van 13 decemb type ministerieel besluit prom. 16/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 12/02/2015 numac 2015035137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Groep T - Internationale Hogeschool Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 17/02/2015 numac 2015035146 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 46 en 47 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge ki type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015035103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de evaluatieprocedure voor regeringscommissarissen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015035082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015035079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van artikel 70 tot en met 83 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015035155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor d

decreet

type decreet prom. 16/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015035109 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met: 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van dit Hoofdkwartier op het gr type decreet prom. 16/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015035107 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het Europees Instituut voor de Bosbouw, ondertekend te Brussel op 9 oktobe

omzendbrief

type omzendbrief prom. 16/01/2015 pub. 22/01/2015 numac 2015031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afsluiting van de rekeningen voor het dienstjaar 2014 van de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^