B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van de laboratoria voor pathologische anatomie type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal uren permanente vorming relevant voor de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de artikelen 511, § 4, eerste lid, en 555/1, eerste lid, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015009077 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot toekenning van een subsidie van 2.211.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van Belgi type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 03/02/2015 numac 2015024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2014 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2015024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 02/02/2015 numac 2014009655 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 23/01/2015 numac 2015014054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen in het kader van het pensioensparen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui
^