B.S. Index van de afkondigingen van 21 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2015200312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gev

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 27/01/2015 numac 2014011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 05/05/2015 numac 2015000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2014011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/01/2015 pub. 29/01/2015 numac 2015031043 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2014

document

type document prom. 21/01/2015 pub. 04/02/2015 numac 2015000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van het besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015029072 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs voor het schooljaar 2014-2015 met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015029073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de "Ecole Fondamentale d'Anhée," gelegen te rue Grande 57, te 5537 Anhée
^