B.S. Index van de afkondigingen van 28 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015003033 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky 7's", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing van de reglementen van de vroeger door de Nationale Loterij ond type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015003032 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 13", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, en tot opheffing van de reglementen van de vroeger door de Nationale Loterij onde type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015200370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 16/02/2015 numac 2015024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 13/02/2015 numac 2015011067 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 10/02/2015 numac 2015024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 09/02/2015 numac 2015011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2014 houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015200479 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad type koninklijk besluit prom. 28/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015035186 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst van lidmaatschap tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat BRSF Vlaanderen vzw betreft type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 30/01/2015 numac 2015035105 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 06/02/2015 numac 2015011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag van de griffier van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van landmeters-experten en houdende de benoeming van de werkend griffier en een plaatsvervangend griffier bij de Nederlandstalige Kamer van de Federal type ministerieel besluit prom. 28/01/2015 pub. 01/04/2015 numac 2015201524 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW-Büllingen als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen te 4760 Büllingen, Losheimergraben 4 en Losheimergraben 6

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015029070 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004 houdende hervorming van het consultatiebeleid voor kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2015 pub. 13/03/2015 numac 2015029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of ge
^