B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 11/02/2015 numac 2015011063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier en houdende benoeming van de plaatsvervangende griffier van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 15/04/2015 numac 2015035397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat bet type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 19/02/2015 numac 2015009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Axpo Benelux NV van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015035164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27, 28 en 29 juli 2014 op het grondgebied van de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en op 3 augustus 2014 op het grondgebied v type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015035190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4ter van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Perso type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035170 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015035243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bekrachtiging van de beslissing van het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Gent om de aanleg van nieuwe waterweginfrastructuur niet te realiseren type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 04/03/2015 numac 2015035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de organisaties die in aanmerking komen voor erkenning als Kunstinstelling type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015035158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 03/03/2015 numac 2015035229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale overheid, de provincieoverheid en de intergemeentelijke overheid
^