B.S. Index van de afkondigingen van 16 februari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015011091 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2014 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 06/03/2015 numac 2015011089 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015200058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 27/02/2015 numac 2015014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van he type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2014 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015200655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van de ondervoorzitter van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 09/03/2015 numac 2015200658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 16/02/2015 pub. 17/03/2015 numac 2015029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Algemene Adviescommissie voor de Vakantiecentra

bericht

type bericht prom. 16/02/2015 pub. 18/02/2015 numac 2015011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten

document

type document prom. 16/02/2015 pub. 11/03/2015 numac 2015035260 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/02/2015 pub. 24/03/2015 numac 2015029117 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming in een ambt van directeur van de paramedische en economische categorieën van een hogeschool georganiseerd door de Franse Gemeenschap

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 16/02/2015 pub. 06/11/2019 numac 2019015236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Vernietiging door de Raad van State
^