B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035564 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 tot uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten en het ministerieel beslu type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015021022 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015036098 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Brussel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsure

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015035656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementonderste type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 03/06/2015 numac 2015035677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 04/06/2015 numac 2015035676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015035675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee statutaire personeelsleden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij aan het departement Leefmilieu, Natuur en Energie type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015035701 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015036073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015036131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035650 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** houdende vaststelling van de voorwaarden voor rekrutering en selectie van personeel voor de functies van boswachter, **** en **** bij het Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035638 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2015 aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035634 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 06/05/2015 numac 2015035566 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuld type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015035618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun voor innovaties in de landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015035619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2015 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2015 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035631 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2015 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzo type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artik type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 28/05/2015 numac 2015035648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het maximale aantal te erkennen woongelegenheden voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in het kader van de erkenningskalender

decreet

type decreet prom. 24/04/2015 pub. 07/05/2015 numac 2015035565 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 24/04/2015 pub. 16/06/2015 numac 2015202744 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015035820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden tussen het Departement Financiën en Begroting en de Agentschappen Vlaamse Belastingdienst en Facilitair Bedrijf

erratum

type erratum prom. 24/04/2015 pub. 09/03/2016 numac 2016021014 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
^