B.S. Index van de afkondigingen van 26 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003202 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 11/06/2015 numac 2015202376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1973 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015202675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheiden federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 b type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015202676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 05/06/2015 numac 2015022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 01/06/2015 numac 2015202584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Brussel type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015022166 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofa type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003204 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015003203 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2015

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015203153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015203154 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05 en 06 van organisatieafdelingen 18 en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015007162 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015035766 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Natuur en Bos type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 22/06/2015 numac 2015029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 08/06/2015 numac 2015021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2010 tot vaststelling van de toegangsprijzen en van andere activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015203155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015
^