B.S. Index van de afkondigingen van 22 juni 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité

decreet

type decreet prom. 22/06/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015203299 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 "TITEL" type decreet prom. 22/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203376 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en 27 juni 2014 type decreet prom. 22/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203374 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 22/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203375 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014

arrest

type arrest prom. 22/06/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015003244 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie

lijst

type lijst prom. 22/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 11/08/2015 numac 2015022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015022242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 09/05/2016 numac 2016022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^