B.S. Index van de afkondigingen van 26 juni 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203393 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning en verlenging van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Program type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035937 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiesanctionering in opleidingsvorm 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2014-2015 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2015-2016 in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035882 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035880 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor d type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Interministerieel Comité voor de Distributie

decreet

type decreet prom. 26/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015035862 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 26/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035911 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, ondertekend in Brussel op 4 februari 2011 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035912 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, ondertekend te 's-Gravenhage op 20 februari 2014 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035931 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, ondertekend te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035922 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035921 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, ondertekend te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015035917 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor Democratie en Verkiezingsondersteuning, en de slotakte, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd op 24 januari 2006 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015035857 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, wat betreft de organisatie van de beleidsuitvoering en de beleidsvoorbereiding, de ondernemingsplannen en de gemeenschappelijke dienstverlening

bericht

type bericht prom. 26/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015203111 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de provinciale en in de plaatselijke overheidsdiensten. Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in het bijzonder comité Intercommunale d'Incendie de Liège et environs, alsmed

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de Diensten van de Regering van de Franse Gem
^