B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 02/07/2015 numac 2015011260 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015014188 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de instantie die verantwoordelijk is voor het verlenen van vergunningen, bedoeld in artikel 11 van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015018240 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van het V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de european Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de european Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de "Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer" van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015009325 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003199 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015018219 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015003242 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Bling Bling 1 euro" en "Bling Bling type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 03/07/2015 numac 2015003237 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Summer Cash", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 06/07/2015 numac 2015015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 07/07/2015 numac 2015015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de humanitaire hulp type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015009346 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015009335 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2006 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 29/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot overdracht van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België van de firma SAGREX N.V. aan de firma CIMENTERIES C.

decreet

type decreet prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203373 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 december 2006 inzake het hergebruik van overheidsdocumenten type decreet prom. 29/06/2015 pub. 17/09/2015 numac 2015203953 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap , de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins bestemd om kindere type decreet prom. 29/06/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015204120 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2015 type decreet prom. 29/06/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015203952 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 1988 betreffende de toekenning van de Prijs van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

protocol

type protocol prom. 29/06/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015024176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden houdende afspraken tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake de uitvoering van de Richtlijn 2013/55/EG betreffende beroeps type protocol prom. 29/06/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015024177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden inzake het creëren van een uniek digitaal loket bestemd voor de gezondheidsactoren

document

type document prom. 29/06/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015036071 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 29/06/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt
^