B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015018185 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze ove type ministerieel besluit prom. 14/07/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031624 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 14 juli 2015 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3, &****; 1, 4° tot en met 6° van het ministerieel besluit van 7 mei 2015 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van de normen type ministerieel besluit prom. 14/07/2015 pub. 30/09/2015 numac 2015036136 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand type ministerieel besluit prom. 14/07/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de fina type ministerieel besluit prom. 14/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015035967 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking voor de oproep 2015 om aanvragen voor investerings- en projectsubsidies voor toeristische hefboomprojecten in te dienen

decreet

type decreet prom. 14/07/2015 pub. 02/05/2019 numac 2019041005 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 14/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij een vrijstellingsstelsel voor de cursussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde officieel onderwijs wordt ingesteld type decreet prom. 14/07/2015 pub. 04/08/2015 numac 2015029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse dringende bepalingen inzake onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de lopende **** van ****, de **** van onderluitenant en de stagiairs-onderluitenant

programmadecreet

type programmadecreet prom. 14/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake leerplichtonderwijs, Cultuur, de ARES , de financiering van het universitair en niet-universitair hoger onderwijs en de waarborg van de Franse Gemeenschap (1)
^