B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « bekwaamheid tot het opvoeden van leerlingen met specifieke behoeften » , gerangschikt op het niveau van de psychologische wetenschappen en de opvoeding van het hoger onder type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015009369 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke vervanging van de rekenplichtige van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor markering » , gerangschikt op het niveau van de economische wetenschappen en het beheer van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van ste

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031497 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de akten van familiale aard die worden uitgesloten uit de definitie van 'vervreemding van een zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031470 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 06-03 'Saint-Quentin' dat betrekking heeft op de buurt begrensd door de Stevinstraat, de Livingstonelaan, de Maria-Louizasquare, de Palmerstonlaan, de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015031496 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 03/08/2015 numac 2015031476 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015 tot wijziging van artikel 36quater van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015031488 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd voor de directie "Controle van de beschikbaarheid van de werkzoekenden en vrijste type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 24/07/2015 numac 2015031474 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 06-02 Veronese met betrekking tot de perimeter die begrensd wordt door de Correggiostraat, de Titiaanstraat, de Margaretasquare, de Patriottenstraat en type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015031494 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015031490 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van een lid van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015031657 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de procedures van de Gewestelijke Inspectiedienst van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toekenning van tussenkomsten in het bedrag van de nieuwe huurprijs en de verhui type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 25 januari 1996 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de organisatie van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031469 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 februari 1996 ter bepaling van de representatieve organisaties en tot vaststelling van het aantal leden die deel uitmaken van de Adviescommissie voor Buitenlandse Hande type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031472 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs, betreffende een aanpass type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015031489 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van de mandaatbetrekking van Adjunct-Directeur-generaal bij Actiris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015203921 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 20 maart 2015 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten bedoeld in de artikelen 8, 11, 14, 15, 16, 17, 23 en 29 van he type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015027124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012, 21 februari 2013, 8 mei 2013, 17 oktober 2013 en 19 maart 2015 tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015203920 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het technisch reglement van de Commissie voor de coördinatie van de werven van 20 maart 2015 betreffende de vrijstellingen bedoeld in de artikelen 10, 12 en 19 van het decreet van 30 april 2009 betreffen type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203524 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015203805 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de alternerende overeenkomst type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203523 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" . type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203525 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203526 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015203528 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende overdracht van de personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren naar de openbare bestuursschool van de Franse Gemeenschap en het Waal type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 03/08/2015 numac 2015027122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het regelgevend Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de erkenning en de algemene verplichtingen van de ruimers van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203522 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 03/08/2015 numac 2015203610 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van meerdere besluiten van de Waalse Regering wat betreft de rubrieken 41 en 42 van de lijst van de aan een milieueffectenstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

decreet

type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027120 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 16/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015027119 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 16/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015027115 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens type decreet prom. 16/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015027114 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de interne regels inzake organisatie en werking van de intercommunales die optreden als beheerders van distributienetwerken of communicatienetwerken

erratum

type erratum prom. 16/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015000428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. - Erratum type erratum prom. 16/07/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015031509 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitstel van de indexering van bepaalde uitkeringen uit het gezondheids- en bejaardenbeleid voor het jaar 2015 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015203956 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van de programma's voor een opleiding tot serviceadviseur autobedrijf , autoverkoper (W01/2015), stukadoor (K03/2015) en wegenbouwer (K07/2015) type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015203961 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking van de voorgevel van de voormalige bioscoop "Capitol", Neustraße 79, te Eupen als monument type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015203962 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot voorlopige rangschikking van het voormalige directiegebouw van de "Société anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille Montagne", Lütticher Straße 280, in Kelmis, als monument type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203965 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en tot voordracht van vertegenwoordigers voor het basisonderwijs, de economische sect type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 03/09/2015 numac 2015203960 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 juni 2001 tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015203959 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 april 2009 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 16/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015031478 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 15-02 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20142015-0672

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/07/2015 pub. 27/07/2015 numac 2015031465 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor het Openbare Ambt tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Ge
^