B.S. Index van de afkondigingen van 17 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 17/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke G type wet prom. 17/07/2015 pub. 15/07/2016 numac 2016000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling type wet prom. 17/07/2015 pub. 09/02/2016 numac 2016000065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de benoemingsvereisten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 17/07/2015 pub. 22/02/2016 numac 2016024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012 . - Cor type wet prom. 17/07/2015 pub. 11/02/2016 numac 2016024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2014-2015 type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015018271 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015203173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het bedrag toegekend aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015024188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015203335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015203336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015203174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015203337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015203338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015203455 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Centrum voor Cybersecurity België type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015203355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 98ter en t

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015203613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015018257 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende schrapping van de erkenning van een bloedinstelling type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 05/08/2015 numac 2015024187 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2011 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.891.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 01/03/2016 numac 2016031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van een **** en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van **** en **** beroeps-****, mannelijk of vrouwelijk, voor de **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015203356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 19, 33 en 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, in het kader van de Zesde Staatshervorming type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 10/09/2015 numac 2015000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2011 houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015011328 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage van maximum € 40.000,00 aan de vzw Dokters van de Wereld voor de betoelaging van een project voor medisch-psychisch-sociale ondersteuning van personen die geen recht hebben op geneeskundige ver

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015035992 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, wat betreft de programm type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015036015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van taken en kerntaken aan een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 3°, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015036018 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de mondzorg als nieuwe opleiding van de UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015036019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de mondzorg als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015036048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de bepaling van het aanwendingspercentage van het aantal uren-leraar in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015036081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onb type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 20/08/2015 numac 2015036021 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de pre-waarborgregeling in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van artikel 1, 3, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regerin type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 25/08/2015 numac 2015036077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Machelen en Vilvoorde type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van contractuele personeelsleden van Jobpunt Vlaanderen aan het Agentschap Overheidspersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de steunregelingen voor nuttige groene warmte, de injectie van biomethaan, restwarmte en diepe geothermie type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015036082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen in eerste categorie op het grondgebied van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 02/09/2015 numac 2015036080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossingen en ontheffing van het verbod op ontbossing type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot het grond- en pandenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015036095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de inventaris van de in erfpacht gegeven onroerende goederen, de nadere regels en de inwerkingtreding van de vestiging van een recht van erfpacht voor de openbare psychiatrische zorgcentra, vermeld in artikel 16bis type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015036042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035996 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 11/08/2015 numac 2015036006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 10/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015035965 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indexering van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen

decreet

type decreet prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036007 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de type decreet prom. 17/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036053 bron vlaamse overheid Decreet houdende de omvorming van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen tot een naamloze vennootschap van publiek recht type decreet prom. 17/07/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036022 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst type decreet prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036040 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 17/07/2015 pub. 19/08/2015 numac 2015036020 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2015 tot wijziging van artikel 2 en van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 1997 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het gewoon type decreet prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015036000 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs voor het jaar 2015-2016 wordt verleend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs te Stoumont type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 09/09/2015 numac 2015029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitstel van de indexering die van toepassing is op de overeenkomsten voor functionele revalidatie voor het kalenderjaar 2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 04/09/2015 numac 2015029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het kwalificatieprofiel van 'dekker-afdichter' type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de Beheersraad van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de "Service francophone des Métiers et de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakanties en verloven in het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029380 bron vlaamse overheid Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot financiering van de projecten ter bevordering van de slaagkansen in het hoger onderwijs voor het jaar 2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan 5 schoolinrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de voortzetting van de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met to type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 114 bijkomende lestijden aan 8 schoolinrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regerings- commissaris van de « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs te Forrières type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 20/08/2015 numac 2015029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs te Zinnik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 20/08/2015 numac 2015029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de overeenkomst voor alternerende opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 20/08/2015 numac 2015029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ambten die een schaarste kennen voor het schooljaar 2014-2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot sluiting van de gewone zitting 2014-2015 van het Parlement van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd secundair onderwijs te Louvain-la-Neuve type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juni 2015 waarbij de oprichting van de gespecialiseerde secundaire school van Vorm 1 en Type 2 « Li Ventourne » die ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het globale aantal toegangsattesten ten gevolge van het programma van de cyclus die uitgereikt zullen worden gedurende het academiejaar 2015-2016

erratum

type erratum prom. 17/07/2015 pub. 30/03/2017 numac 2017201753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 98ter en t type erratum prom. 17/07/2015 pub. 12/09/2017 numac 2017031097 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Erratum

vonnis

type vonnis prom. 17/07/2015 pub. 01/09/2015 numac 2015009417 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening
^