B.S. Index van de afkondigingen van 9 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/09/2015 pub. 08/05/2018 numac 2018030243 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met : - de Luchtvervoerovereenkomst tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Luxemburg en Oslo op 16 e type wet prom. 09/09/2015 pub. 14/12/2017 numac 2017031690 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, opgesteld te Brussel op 15 december 2010 (2) type wet prom. 09/09/2015 pub. 23/05/2017 numac 2017012066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2013 (2)(3) type wet prom. 09/09/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, opgemaakt te Brussel op 9 december 2013 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het european Agricultural Research Iniative type koninklijk besluit prom. 09/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2015 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 26/10/2015 numac 2015024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015204294 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor herstelgerichte en op type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029505 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het College voor vergunning en controle van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs van 24 februari 2015 betreffende de procedure die aangenomen moet worden bij de niet-automa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 november 2014 tot wijziging van diverse administratieve en geldelijke statuten van de ambtenaren van de diensten van de Regeri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs van 24 februari 2015 betreffende de procedure die aangenomen moet worden bij de niet-automatisch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 225 bijkomende lestijden aan 6 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers me type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een afwijking aan 3 schoolinrichtingen voor gewoon secundair onderwijs voor de voortzetting van de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers m type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende jonge talenten in Hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2003 betreffende het Handvest van de overheidsbestuurder en de vergoedingen toegekend aan de overheidsbestuurders en de

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015204527 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204526 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap
^