B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015204283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 in het kader van de ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015204169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015204346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zeke type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 16/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015204456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2015

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015036141 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité en van de leidend ambtenaar van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen in uitvoering van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisa

decreet

type decreet prom. 16/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering betreffende het percentage van de aanwending van de begrotingsmiddelen voor menselijke omkadering, bedoeld voor de strijd tegen het niet-slagen op school en het afhaken van school op basis van de strategie opgesteld door het Algeme

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2011 en 7 juni 2012 tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdende org type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van het Internaat bij het "Athénée Royal Victor Horta," gelegen Brusselsesteenweg 150, te 1190 Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenvoeging door opslorping van de autonome basisschool « Solaire" te Doornik door de basisafdeling verbonden aan het "Athénée Royal Robert Campin" te Doornik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het « Athénée royal Campin" te Doornik in een lagere school en in een kleuterschool verbonden aan het « Athénée Royal Robert Campin" te Doornik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Ganshoren" in een lagere school en in een basisschool verbonden aan het "Athénée Royal de Ganshoren" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Rive Gauche" te Brussel in een lagere school en in een basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Rive Gauche" te Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Serge Creuz" te Molenbeek in een lagere school en in een basisschool verbonden aan het "Athénée Royal Serge Creuz" te Molenbeek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. 16/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015003331 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht
^