B.S. Index van de afkondigingen van 18 september 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg die de verpleegkundigen vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 29/09/2015 numac 2015011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2016 en volgende type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015014229 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een bestuurder van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Proximus type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015003324 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de bijzondere aanslag bedoeld in artikel 541 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015011365 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 43/1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2015 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 16/10/2015 numac 2015204620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015007249 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van oktober 2015 type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015036177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijzigi type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015036243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 07/10/2015 numac 2015036169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek, wat betreft de mogelijkheden tot verlenging type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015036187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen, bijlage XI en XII bij het besluit van
^