B.S. Index van de afkondigingen van 30 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015007270 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 1993 houdende toekenning van toelagen voor leeropdrachten en aan bekleders van bepaalde betrekkingen in bepaalde scholen voor vorming en voortgezette vorming van de officieren type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de landingsbaan 28 jaar - overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collecti type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015203675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het toepassingsgebied type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015204482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de toekenning van een sectoraal convent type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015204486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015203808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 dece type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015204487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van het stelsel van lan type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 02/08/2016 numac 2016000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het conventioneel sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrij type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015204483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid me type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aan type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 EUR aan de VZW POSECO

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015206058 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende oprichting van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 04/02/2016 numac 2016200310 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015007271 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 1993 tot vaststelling van het niveau van de cursussen onderwezen in bepaalde scholen van vorming en voortgezette vorming van de officieren type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015011462 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2014 type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 17/07/2017 numac 2017030622 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden inzake artikel 93, § 1 en artikel 143 van het Kunstendecreet van 13 december 2013 aan het hoofd van de entiteit die bevoegd is voor de uitvoering van het Kunstendecreet type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 18/11/2015 numac 2015031761 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015036338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015036515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N473A Zelestraat en Brugstraat tussen kilometerpunt 0,000 en 1,170 en N473B tussen kilometerpunt 0,000 en 0,118 op het grondgebied van de stad Lokeren type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015036337 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015036460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot va type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015036463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van de strategische adviesraad, de Vlaamse Woonraad, naar het agentschap Wonen - Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036434 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

decreet

type decreet prom. 30/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036443 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL , ondertekend te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014 (1) type decreet prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015036442 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap type decreet prom. 30/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036445 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 2014 type decreet prom. 30/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036446 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJ type decreet prom. 30/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036444 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, ondertekend te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 201

arrest

type arrest prom. 30/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015031796 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling als met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer
^