B.S. Index van de afkondigingen van 5 november 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036435 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoo type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036451 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklari type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2014 houdende benoeming van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het ko type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036525 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de vzw De Sapstroom als centrum voor hobbylandbouwvorming bij toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbou type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 11/04/2016 numac 2016011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van de gemeente Estaimpuis als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de open
^