B.S. Index van de afkondigingen van 9 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken type wet prom. 09/11/2015 pub. 07/03/2016 numac 2016000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling type wet prom. 09/11/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015015165 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJslan

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015007281 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015022533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het promille, bedoeld in artikel 1bis, § 3, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende d type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van de personeelsleden van HR Rail die instaan voor de veiligheid en de bewaking van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 02/12/2015 numac 2015014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2004 betreffende de veiligheid bij de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015024265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015205476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter en 7, 9, c), 12, §§ 1, c), en 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1 en 2, 21, § 1, 22, II, b), 24, § type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 10, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 63, eerste lid, 3°, van op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016022027 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 3, 4bis, II, A, 4ter en 7, 9, c), 12, §§ 1, c), en 3, 7°, 14, a), 14, d), 14, h), § 2, 19, § 5quinquies, 20, §§ 1 en 2, 21, § 1, 22, II, b), 24, § type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016007048 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende herverdeling van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 08/03/2016 numac 2016000134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/12/2016 numac 2016000791 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 17/11/2015 numac 2015014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009772 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van he type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van de benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten in algemene ziekenhuize type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de weerslag van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de bijdragen voor zelfstandigen met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 11/10/2018 numac 2018013517 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1964 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036449 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het kiesmateriaal voor de telbureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houder van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036454 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, van de attesten die door de burgemeester worden afgegeven aan de kiezers die het beroep van schip type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015205310 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 1 tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036456 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel voor de stembureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek

document

type document prom. 09/11/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015031817 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de directeur-generaal van Brussel Stedelijke Ontwikkeling tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid inzake herhuisvestingstoelagen
^