B.S. Index van de afkondigingen van 17 december 2015

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016200162 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de identificatie van de partners en het autonome beheer van de landbouwbedrijven en tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 to type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 16/02/2016 numac 2016200678 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 17/02/2016 numac 2016200679 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 17 en 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 17/02/2016 numac 2016200680 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 17/02/2016 numac 2016200681 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 10 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 17/02/2016 numac 2016200682 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 09, 11, 21 en 31 van de organisatieafdelingen 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32 en 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar type ministerieel besluit prom. 17/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015206041 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Vestigingscomité en tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement ervan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031887 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoof type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031893 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van verschillende artikelen van de ordonnantie van 27 februari 2014 betreffende de oprichting van een naamloze vennootschap actief in de sector van het pe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031889 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 02/03/2016 numac 2016031100 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren. - Addendum type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 12/02/2016 numac 2016031027 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clément als waarnemend Hoge ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015031888 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlakte

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Aat-Brugelette" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Fagne de Rogister » te Lavacherie type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Carrière de Falji » te Falisolle type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen "Buissenal" en "Rebaix" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Erneuville" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016027011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt over de intrekking van de steenkoolmijnconcessie van Argenteau-Trembleur , genomen overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voo type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016200160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de identificatie bij het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, de toekenning van een landbouwernummer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beslissing van de raad van bestuur van de SOFICO van 10 juni 2015 tot bepaling van de tariefzones, de waarde van het basistarief, van de variabelen en de wegingscoëfficiënten die in de wegingsformule type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne de Crédit social » en de « Guichets du crédit social » (Sociaal kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016200089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot benoeming van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid inge type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Rumes-Brunehaut" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200073 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Péruwelz" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Noire Terre » te Roucourt en Brasmenil type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027004 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Hérins et les Huttes » te Nassogne type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Prairies de l'Estrée » te Virelles type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205976 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke steun aan de landbouwers, die melk, rundvlees en fokvarkens produceren type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 06/01/2016 numac 2015205979 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Ferrières type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015205974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van de termijn bedoeld in de artikelen 55bis, § 4, van het Wetboek van successierechten en 131quinquies, § 4, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015205973 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een sociale dienst voor de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015205975 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Leefmilieuwetboek met het oog op de verhoging van het bedrag van de transactie op het achterlaten van peukjes, blikjes of kauwgum type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015206021 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing en wijziging van sommige bepalingen betreffende de subsidiëring van de ziekenhuisinvesteringen, genomen ter uitvoering van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgi type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015206009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » naar het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » ( type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015206010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de geluidsgrenswaarden in de agglomeraties van meer dan 100 000 inwoners type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 04/01/2016 numac 2015206011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de strategische geluidskaarten van de agglomeraties van meer dan 100 000 inwoners type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Sur Hohière » te Virelles type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015206042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Vestigingscomité en van hun plaatsvervangers type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 06/01/2016 numac 2015205980 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Pecq type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 06/01/2016 numac 2015205978 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bitsingen type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 06/01/2016 numac 2015205977 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Attert type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015205971 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering, waarbij het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" mag verzoeken om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van h type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015205972 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Minist

decreet

type decreet prom. 17/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205984 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van verschillende decreten betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en erfgoed type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200285 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200286 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200284 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 11 december 2014 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016200283 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de derde wijziging van het decreet van 12 december 2013 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027239 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015206061 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, met het oog op de nadere bepaling van de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke en provinciale overheidsopdrachten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205983 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de Service francophone des Métiers et des Qualifications type decreet prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015027240 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205985 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, het decreet van 5 maart 2008 houdende oprichting van het Agence wallonne de l'air et du cli type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 17/12/2015 pub. 26/01/2016 numac 2016027008 bron waalse overheidsdienst DECEMBER 2015. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

arrest

type arrest prom. 17/12/2015 pub. 04/04/2016 numac 2016022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelplan van de Hulpkas voor Werkloosheiduitkeringen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/12/2015 pub. 18/01/2017 numac 2017010151 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1488 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de verschillende maatregelen ter uitvoering van de begroting en de algemene en begrotingsboekhouding van de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en van

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2015 pub. 24/03/2016 numac 2016201492 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Raad van beroep type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2015 pub. 22/04/2016 numac 2016201913 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 april 2013 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2015 pub. 19/04/2016 numac 2016201914 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2015 pub. 24/03/2016 numac 2016201491 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van het voorafgaande examen met het oog op de toegang tot he type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2015 pub. 24/03/2016 numac 2016201493 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2015 pub. 24/03/2016 numac 2016201494 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het verlenen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2015 pub. 23/02/2016 numac 2016200766 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 30 juni 2014 betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Regeringsleden alsmede betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering aangewezen om type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/12/2015 pub. 24/02/2016 numac 2016200918 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

erkenning

type erkenning prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015024308 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 17/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015018445 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^