B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 20/01/2016 numac 2015011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2006 houdende algemene regeling van de toelagen en de vergoedingen toegekend aan de enquêteurs belast met de uitvoering van onderzoeken die worden georganiseerd door de Algemene Direc type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 19/04/2016 numac 2016000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van in type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016024016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 04/02/2016 numac 2016000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016003040 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organi type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2015000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van in type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsregels aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen genaamd « Pick-3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto » en « Joker+ » type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 22/01/2016 numac 2015206060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2016 (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016200451 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 13/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de beroepscommissies inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 13/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 13/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035145 bron vlaamse overheid Sport Vlaanderen. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst van lidmaatschap tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat Vlaamse Atletiekliga vzw betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor het opstellen van de rangschikking en voor de uitreiking van attesten voor toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus voor de studies medische wetens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 november 2015 betreffende de samenstelling van de werkgroepen voor de netoverschrijdende referentiesystemen voor de opvoeding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van 374 bijkomende lestijden aan 7 schoolinrichtingen voor gewoon secundair en basisonderwijs voor de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers me type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2016 pub. 08/02/2016 numac 2016029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oproep tot kandidaten voor de oprichting van 8 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het

erratum

type erratum prom. 13/01/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie. - Erratum type erratum prom. 13/01/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor het opstellen van de rangschikking en voor de uitreiking van attesten voor toegang tot het vervolg van het programma van de cyclus voor de studies medische wetens

arrest

type arrest prom. 13/01/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2016 van het Fonds voor de beroepsziekten
^