B.S. Index van de afkondigingen van 15 januari 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016022016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 10/02/2016 numac 2016035107 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuring te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 25/01/2016 numac 2016003041 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 1 % - 22 juni 2026 » type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016031040 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016031039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016022015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016022014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 17/02/2016 numac 2016035161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee personeelsleden van het agentschap Kind en Gezin aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rech type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016035113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning voor vijf jaar van de vzw Vlaamse Ouderenraad als Vlaamse ouderenraad type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kinesitherapeuten en van de bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemee type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van overkoepelende regels voor het centraal tolkenbureau voor de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016035245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen va

decreet

type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035100 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat

bericht

type bericht prom. 15/01/2016 pub. 21/01/2016 numac 2016031006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Bericht

erratum

type erratum prom. 15/01/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 15/01/2016 pub. 29/02/2016 numac 2016022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui
^