B.S. Index van de afkondigingen van 21 januari 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Herhalingscursus : Frans - communicatie : fonetische verbetering » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voo type ministerieel besluit prom. 21/01/2016 pub. 09/02/2016 numac 2016031107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2016 pub. 27/01/2016 numac 2016031054 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in verband met de huurhulpverrichtingen van het Fonds en houdende uitvoering van artikel 2, § 2 van de Brusselse Huisvestingscode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016031170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Drin type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031088 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openb type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031089 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Br

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016200421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2013 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 03/02/2016 numac 2016200444 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Semois-Chiers en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016200419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016200418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openba type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016200420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van TEC Liège-Verviers

decreet

type decreet prom. 21/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, gedaan te Brussel op 12 juli 2006 type decreet prom. 21/01/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016031174 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2013 ter ondersteuning van de kinderopvang type decreet prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031047 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten enerzijds, en Oekraïne anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart en op 27 juni 2014 type decreet prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031049 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031048 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Moldavië anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014

document

type document prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - KALYDECO, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden type document prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Xyrem, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden

arrest

type arrest prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016031091 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van Brussel Preventie & Veiligheid die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type arrest prom. 21/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016031092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot vaststelling van de taalkaders van Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016031098 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met het oog op het o
^