B.S. Index van de afkondigingen van 26 februari 2016

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016035299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de brugprojec type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016035701 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur naar Toerisme Vlaanderen enerzijds en het departement Internationaal Vlaanderen anderzijds ingevolge de rationalisatie van de managementon type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema "beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035425 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van flexibele aanbodcentra voor meerderjarige personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016035422 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016035400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 tot vaststelling van aanvullende normen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 01/04/2016 numac 2016035316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden tussen het Departement Financiën en Begroting en het Agentschap Facilitair Bedrijf type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016035327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststel type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016035322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decre type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016035326 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016035312 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones

erratum

type erratum prom. 26/02/2016 pub. 01/03/2017 numac 2017010922 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toestemming van een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen, op verzoek van "D
^