B.S. Index van de afkondigingen van 1 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016003092 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 02/05/2017 numac 2017011677 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016007076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de samenstelling van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 13/06/2017 numac 2017012449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 179 van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van Staten zonder of met een lage belasting. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003086 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk "Win for Life 1 euro", "Win for Li type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016009128 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.267.000 eur voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 11/03/2016 numac 2016003097 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 179 van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van Staten zonder of met een lage belasting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministeriële besluiten van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 01/03/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035776 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheid inzake het voeren van rechtsgedingen binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken type ministerieel besluit prom. 01/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de programma's van het gespecialiseerd secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 01/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016201506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type ministerieel besluit prom. 01/03/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor type ministerieel besluit prom. 01/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016024055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beoordelingscomité voor de toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten
^