B.S. Index van de afkondigingen van 7 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/03/2016 pub. 10/08/2016 numac 2016000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon. - Duitse vertaling type wet prom. 07/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016201120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 16/06/2017 numac 2017012518 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016200801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van d type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016009134 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Lommel van het vredegerecht van het kanton Neerpelt en Lommel naar Neerpelt type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016012022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 01/04/2016 numac 2016014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot oprichting van een Federaal Comité voor de Beveiliging van het Spoorwegvervoer en houdende diverse maatregelen voor de beveiliging van het intermodaal vervoer type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de technische prestaties en van de handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 07/04/2016 numac 2016024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-52-21 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd voor het dekken van uitgaven van het project 1733 type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van eigendomsoverdracht van terreinen van de fod Mobiliteit en Vervoer van de Staat aan het waals gewest type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016200898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de categorieën van personen die geen zeelieden zijn in toepassing van artikel 28/1 van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 17/03/2016 numac 2016200912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016018127 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016200810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2001 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de televisieproductie type koninklijk besluit prom. 07/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016021022 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot aanwijzing van de Voorzitter van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen voor het jaar 2016

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 07/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016035693 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen en tot wijziging van een aantal ministe type ministerieel besluit prom. 07/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016021021 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende benoemingen in de schoot van de Bestuurscommissie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/03/2016 pub. 21/03/2016 numac 2016031218 bron service public regional de bruxelles Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2015

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 07/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016021016 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van de Interdepartementale Raad van beroep van de Federale Wetenschappelijke Instellingen type huishoudelijk règlement prom. 07/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van de Departementale Raad van beroep van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
^