B.S. Index van de afkondigingen van 18 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/03/2016 pub. 18/09/2017 numac 2017040677 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake type wet prom. 18/03/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016003155 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2011 type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale type wet prom. 18/03/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office on Drugs and Crime voor het project `Increasing access to controlled drugs for medical purposes' in de Democratische Republiek Congo type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 15/04/2016 numac 2016007096 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Raad van Beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 08/04/2016 numac 2016011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inrichting en de werking van het Vast Elektrotechnisch Comité en van de vaste afdelingen van dit comité type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 07/04/2016 numac 2016011121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 06/04/2016 numac 2016201454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 06/04/2016 numac 2016003117 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de in het stamregister van de douane-expediteurs ingeschreven personen mogen worden ingeschreven in het stamregister van de douanevertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016009137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Houffalize van het vredegerecht van het kanton Vielsalm, La Roche-en-Ardenne en Houffalize naar Vielsalm type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 04/04/2016 numac 2016200935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016009144 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 271.000 euro voor de werking van het Executief van de Moslims van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017200373 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende toekenning van een speciale delegatie van handtekening voor bepaalde stukken in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 18/03/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017200374 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 25/10/2016 numac 2016036437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 26/08/2016 numac 2016036115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035823 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en het Departement Informatie Vlaanderen aan het agentschap Informatie Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteit type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016035824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Inform type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016035739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering om met het oog op het rechtsherstel de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-MER voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren' i type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016035689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren van de diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de regels van politie over het verkeer op waterwegen, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016035680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035662 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk

decreet

type decreet prom. 18/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035646 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015

document

type document prom. 18/03/2016 pub. 24/03/2016 numac 2016011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Erkenning in de hoedanigheid van uitgever van ecocheques in een elektronische vorm. - Erkenning
^