B.S. Index van de afkondigingen van 10 april 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben bega type wet prom. 10/04/2016 pub. 24/07/2017 numac 2017030739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben bega type wet prom. 10/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016007106 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende het werken op afstand binnen Defensie type wet prom. 10/04/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea inzake een werkvakantieprogramma, gedaan te Brussel op 14 april 2014 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016007113 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2015-2016 van de 166ste promotie polytechniek en de 151ste promotie sociale en militair type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1 type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 14/04/2016 numac 2016011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de evaluatie bedoeld in artikel 14 van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 01/06/2016 numac 2016024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het UZ Gent en Ziekenhuis Erasmus voor het project "behandeling van angst, stress en slaapproblemen en bijdrage aan de bepaling van een adequaat gebruik van benzodiazepines-e-learning en via de LO type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016009157 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Komen-Waasten van het vredegerecht van het kanton Moeskroen en Komen-Waasten naar Moeskroen type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2015205939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2015205944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2015205940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 15/04/2016 numac 2016011162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende intrekking van het koninklijk besluit van 7 maart 2016 tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten en tot benoeming van de voorzitter van type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 15/04/2016 numac 2016014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 18/04/2016 numac 2016009156 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Perwijs van het vredegerecht van het kanton Geldenaken en Perwijs naar Geldenaken type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 19/04/2016 numac 2016009143 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de centrale vrijzinnige raad der ni type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016024080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016201686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de elektronische vrachtbrief type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, §§ 1, 11° en 12°, en 14, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 18/10/2017 numac 2017013322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim. - Duitse vertaling
^