B.S. Index van de afkondigingen van 15 april 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016011152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 07/06/2016 numac 2015205937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden u type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2015205948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen v type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016200735 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016200730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering va type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016201903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van metaalconstructies, verplaatsing van productielijn, montage en industrieel ouderhoud gelegen in Ligny en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorter type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016002012 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de overdracht van het personeel van de dienst CDVU-wedden van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de CVBA SO NOVELA als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW MOLENBEEK - FORMATION als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW REGIE DES QUARTIERS D'ANDERLECHT als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW L'ANGE GARDIEN als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011648 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van bepaalde activiteiten alsook de uitbreiding van de erkenning tot andere activiteiten van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgel type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011650 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW MISSION LOCALE D'IXELLES POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van ART2WORK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011651 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW TIC HARMONY als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT PROJET X als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 19/04/2017 numac 2017011652 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW EMANCIPATIE VIA ARBEID als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot het verlenen van handtekeningbevoegdheid in het kader van de intrekking, ongeldigverklaring en weigering van paspoorten, reisdocumenten en identiteitskaarten type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016202176 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de sociaal-epidemiologische gegevens ingezameld door de contactpunten voor gezondheidsaangelegenheden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016035729 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016035736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016035755 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016035772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de invoering van het basisonders type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 24/06/2016 numac 2016035841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035773 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016035785 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, wat betreft de modulaire structuur van het leergebied maatschappijoriëntat

document

type document prom. 15/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - ICLUSIG, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden

arrest

type arrest prom. 15/04/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het eHealth-platform voor het jaar 2016

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031344 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de klerken bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031343 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de adjuncten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031342 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de assistenten bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdst type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031341 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommi type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 15/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031340 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de Directeurs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdsta
^