B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie type wet prom. 21/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/04/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016202403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van organismen belast met het toezicht op de proeven, controles en beproevingen betreffende de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden bij het ontwerp, de oprichting, de verandering, de herstelling en d type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016024093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake kennisgeving van mengsels die als gevaarlijk worden ingedeeld wegens hun gevolgen voor de gezondheid of hun fysische effecten aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot wijziging van het konin type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016202399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van ambtenaren belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen bedoeld in artikel 132bis, § 1, van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016200826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot instelling van de maximale marge voor de loonkost type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016200830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdend type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 07/06/2016 numac 2015205945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zi type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 06/06/2016 numac 2015205942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tweede verlenging van de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot oprichting van een « Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw » type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 27/04/2016 numac 2016022165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van elektrisch materiaal type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Erreurs médicales" type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016003157 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd to type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016022173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 21/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016021036 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw van de Staat naar het Vlaams Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016035809 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 26/05/2016 numac 2016035790 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2016 type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016035783 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 6 en 7 van het ministerieel besluit van 6 februari 2015 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan ambtenaren van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016003146 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016022164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016035766 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031333 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de overdracht van personeelsleden van het Brusselse Instituut voor Milieubeheer naar "Brussel Gas Elektriciteit" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031332 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van "Brussel Gas Elektriciteit" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031331 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot onderwerping van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit aan de gewestelijke mobiliteitsregeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016031352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming bij het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016031339 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidienste type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016031323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 16 juli 2015 tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016031419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Generaal A5 bij Brussel Plaatselijke Besturen binnen de Gew

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016027122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Fagne de la Haie Henquinet et du Sart Lurô » te Sart-lez-Spa type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016202330 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 1015 van het Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016027116 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Ri des Revaus » te Bure en Tellin type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016027113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Chaffour » te Marchin type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016202334 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités « Aineffe », « Bleid », « Fexhe-le-Haut-Clocher », « Hotton » en « Lincent » type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016202331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de afschaffing van het bekwaamheidsexamen inzake omkadering en van het directiebrevet en betreffende de wijziging van de bevestiging van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016027118 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat « Le Bois du Prince » te Gozée en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016027119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Pont de Libin » te Libin en te Hatrival type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016027117 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Le Ru du Chawion » te Theux type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016027115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « La Genévrière de Coûr » te La Gleize type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016027120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Coteaux de Martinrive » te Aywaille en Rouvreux type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016027100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 418/3 tot 418/4 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning van een elektronisch uitwisselingsplatform van de gezondheidsgegevens type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016027109 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het bosreservaat « Le Goetschbusch » te Heppenbach en tot vaststelling van zijn bijzonder beheersplan type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016027110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Fagne des Anomalies" te Bras type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016027112 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Carrière de State et le Tienne aux Grives » te Marchin type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016027123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Ruisseau du Golo » te Bras type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016027111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Vallée de la Noire Eau" te Recoigne type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016027121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Grande Fange » te Bras type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016202677 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de incentives ter bevordering van uitrustingen die het energieverbruik en de geluidsemissies verminderen type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016027114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Aux Cloyes » te Grupont en Bure en te Mirwart (Saint-Hubert) type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016027124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Prairies humides du Roannay » te La Gleize

decreet

type decreet prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het verbindingsbureau van het Europees Instituut voor Bosbouw, ondertekend te Brussel op 9 okto type decreet prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, ondertekend te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 201 type decreet prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 21 mei 2008 type decreet prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning, en met de Slotakte, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd op 24 januari 2006 type decreet prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 2014 type decreet prom. 21/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 2007
^