B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 29/04/2016 numac 2016022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1, derde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 07/09/2016 numac 2016024174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016011221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016003165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de tenuitvoerlegging van verordening nr. 596/2014, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verha type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake uitrusting van zeeschepen en de organisatie van het markttoezicht type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016022186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 25/04/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017200380 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr

decreet

type decreet prom. 25/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202755 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, gedaan te Brussel op 14 maart 2013 type decreet prom. 25/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202756 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014 type decreet prom. 25/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202754 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het Europees Instituut voor Bosbouw, gedaan te Brussel op 9 oktober 2 type decreet prom. 25/04/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016202856 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 25 APRIL 2016 - Decreet houdende maatregelen inzake werkgelegenheid

erratum

type erratum prom. 25/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016022217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de
^