B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016009299 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft type wet prom. 19/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot uitvoering van de Verordening nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG type wet prom. 19/06/2016 pub. 07/03/2017 numac 2017010898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016018232 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking rond het thema "Duurzaam Kustbeheer"
^