B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 19/07/2016 numac 2016022301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling naar de Federale Pensioendienst van personeelsleden van de Pensioendienst voor de overheidssector type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie H type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de instelling van een stels type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werkne type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfs type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfst type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maatregelen ten type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 01/08/2016 numac 2016003218 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2004 tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genoemd "Lotto", "Joker+", "Keno type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zor type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 03/08/2016 numac 2016201889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beëindiging va type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zor type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/07/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016203040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2016 pub. 22/08/2016 numac 2016036207 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het lidgeld dat bijstandsorganisaties aanrekenen aan budgethouders in het kader van persoonsvolgende financiering type ministerieel besluit prom. 01/07/2016 pub. 07/07/2016 numac 2016009343 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 01/07/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016036095 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt type ministerieel besluit prom. 01/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016022302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van leden van het Nationaal Pensioencomité type ministerieel besluit prom. 01/07/2016 pub. 25/07/2016 numac 2016203821 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de centrale examencommissie belast met de organisatie van de examens met het oog op het verkrijgen van de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type ministerieel besluit prom. 01/07/2016 pub. 09/08/2016 numac 2016031531 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheden van schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten en algemeen schrijnwerk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016036559 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van statutaire en contractuele personeelsleden aan het agentschap Facilitair Bedrijf door de overname van de gebouwverantwoordelijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 16/08/2016 numac 2016036134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbou type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 23/08/2016 numac 2016036178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gas door middel van leidingen van de naamloze vennootschap Fluxys die liggen in het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van en onder type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036135 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 1997 betreffende de centra voor opsporing van de aangeboren metabolische afwijkingen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 12/08/2016 numac 2016036136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende werkingssubsidies aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de beleidsperiode 2016-2020 en aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor de periode 201 type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 11/08/2016 numac 2016036137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2016-2017 in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de tewerkstelling in een gewezen DAC-statuut van personeelsleden in de gesubsidieerde vrije internaten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016036119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016036118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende de subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend

decreet

type decreet prom. 01/07/2016 pub. 17/08/2016 numac 2016036164 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016 type decreet prom. 01/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036276 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten

programmawet

type programmawet prom. 01/07/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017030110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Duitse vertaling van uittreksels type programmawet prom. 01/07/2016 pub. 13/10/2017 numac 2017013560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

document

type document prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VOTUBIA -renaal angiomyolipoom , ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden type document prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VOTUBIA - subependymaal reuscel astrocytoom , ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden

erratum

type erratum prom. 01/07/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VOTUBIA - renaal angiomyolipoom , ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden. - Erratum
^