B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/09/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 16/2 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor de periode 2016-2020 type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016009446 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Herve van het vredegerecht van het eerste kanton Verviers naar de zetel Verviers van het eerste kanton Verviers type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 08/06/2017 numac 2017012421 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepat type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 03/03/2017 numac 2016011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016009444 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Durbuy van het vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne en Durbuy naar Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016024185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 bepalende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van bpost, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016009445 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Gedinne van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruik van private bewaking op zee tegen piraterij type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016014260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016204588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 december 2015 tot uitvoering van artikel 34, § 2 van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels voor h type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016003322 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 26 juli 2016 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 575/2013 van h type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 20/09/2018 numac 2018031829 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen . - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016204704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering v type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016003320 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016018319 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie van de Franse Gemeenschap voor de toestemming wegens therapeutische noodzaak Uittreksel type ministerieel besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/02/2018 numac 2018200468 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van de reiskosten voor pleeggezinnen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016031596 bron service public regional de bruxelles Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2017 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot benoeming van de leden van de raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016029567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2016 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 12/12/2016 numac 2016029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundai type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 23/01/2017 numac 2017010055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd hoger on type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017040048 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 17/11/2016 numac 2016029528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde off type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2010 houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde offic type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet universitair hoger o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon on type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs vo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-univer type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschaphoudende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promoti

erratum

type erratum prom. 01/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016014282 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruik van private bewaking op zee tegen piraterij. - Erratum type erratum prom. 01/09/2016 pub. 15/02/2017 numac 2017010618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2016 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het gesubsidieerd o

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/09/2016 pub. 24/03/2017 numac 2017011308 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1355 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van het referentiemodel voor de erkenning van de competenties voor de competentietitel "Het verzekeren van de integratie, het onderhoud en de herstelling in een uit type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/24 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening van bepaalde akten aan de Administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en aan de leden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/09/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016031612 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/25 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot regeling van zijn werking en de regeling van de ondertekening van zijn akten
^