B.S. Index van de afkondigingen van 3 oktober 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/10/2016 pub. 11/10/2016 numac 2016011405 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 03/10/2016 pub. 21/12/2016 numac 2016009526 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Walcourt van het vredegerecht van het kanton Florennes-Walcourt naar Florennes type koninklijk besluit prom. 03/10/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 03/10/2016 pub. 13/10/2016 numac 2016024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 03/10/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 15 juni 1949 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies voor vergoedingspensioenen type koninklijk besluit prom. 03/10/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2016 pub. 05/12/2016 numac 2016000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2016 pub. 07/12/2016 numac 2016029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 03/10/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 03/10/2016 pub. 15/06/2017 numac 2017012550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het eerste Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval type ministerieel besluit prom. 03/10/2016 pub. 12/10/2016 numac 2016011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

overeenkomst

type overeenkomst prom. 03/10/2016 pub. 03/11/2016 numac 2016022435 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^